Trần Mai Anh 

Career & Confidence Coach (ACC) and Professional Host. Mai Anh quan tâm tới việc hỗ trợ các cá nhân thấu hiểu giá trị của bản thân và vượt lên niềm tin giới hạn trong tâm trí, từ đó gây dựng sự tự tin bên trong mỗi người.
200 subscribers