Brandon Sapienza 

Senior studying journalism at Fordham University Formerly: Fox News, ABC7NY