പള്ളിക്കോണം രാജീവ്

ചരിത്രകാരൻ, സംഗീതജ്ഞൻ, ചിത്രകാരൻ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, പ്രഭാഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ.