Daniel Gutierrez 

You do or you don’t, you will ir you won’t.