Glenn Mercer 

OK Boomer-era retired automotive wonk.