Louisiane Richou

VC analyst at Eurazeo
Louisiane Richou has not set up their profile yet