Παντελής Μάγκος 

Άνθρωπος - ακόμα σκεφτόμενος.
See followers