Δημοσθένης ο Μακεδών 

Έλλην, Πατριώτης, Χριστιανός και Δημοκράτης
See followers